О нама

ЈП „3.Септембар“ Нова Варош основано је ради обезбеђивања трајног обављања  комуналних делaтности које су Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означене и дефинисане као делатности од општег интереса као и редовног задовољења потреба корисника комуналних услуга.

Делатности од општег интереса поверeне ЈП „3.Септембар“ Нова Варош

ЈП „3.Септембар“ Нова Варош основано је ради обезбеђивања трајног обављања комуналних делетности које су Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означене и дефинисане као делатности од општег интереса као и редовног задовољења потреба корисника комуналних услуга.

Претежна делатност предузећа је 36.00 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Остале делатности предузећа су:

 • 35,30 Снабдевање паром и климатизација
 • 38.11 Скупљање отпада који није опасан.
 • 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан.
 • 42.21 Изградња цевовода.
 • 42.22 Изградња електричних и телекомуникационих водова.
 • 43.11 Рушење објеката (рушење бесправно изграђених објеката, разбијање објеката. земљани радови-ископ, насипање, нивелисање терена, ископ канала)
 • 43.22 Постављање водводних, канализационих, грејних и климатизационих система (обухвата инсталирање водоводних,канализационих, грејних и климатизованих система, укључујући доградњу, адаптацију, одржавање и поправке: постављање инсталација у зградама или другим грађевинама за: грејне системе, пећи ( котларнице) и расхладне торњеве, соларне неелектирисане колекторе, водоводну и санитарну опрему, вентилациону и климатизациону опрему и канале, уређаје за гас, цеви за испарења, противпожарне системе, системе за ротациони распршивач, ископ канала за инсталационе радове.
 • 43.33 Постављање подних и зидних облога (постављање у зградама и другим објектима: зидних, подних и керамичких, бетонских или камених плоча, паркета и др.)
 • 45.20 Одржавање и поправка моторних возила.
 • 49.41 Друмски превоз терета.
 • 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина (одржавање пијаца и пружање услуга на њима ).
 • 81.21 Услуге редовног чишћења зграда.
 • 81.29 Услуге осталог чишћења.
 • 81.30 Услуге уређења и одржавања околине.
 • 08.11 Експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса, креде

Предузеће је носилац искључивог права на обављању следећих комуналних делатности:

 • Управљање комуналним отпадом што обухвата сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман
 • Одржавање улица и путева у граду и другим насељима које обухвата извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, путева, тргова, платоа и сл.
 • Одржавање чистоће на површинама јавне намене које обухвата чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета.
 • У области управљања, одржавања, заштите, развоја локалних и некатегорисаних путева
 • Доноси програме одржавања, заштите, изградње локалних некатегорисаних путева и улица.
 • Утврђује обим и цену радова на редовном одржавању и заштити путева и улица.
 • Поверава одговарајућим предузећима пројектовање, изградњу и реконструкцију путева и улица и других радова на путевима и улицама.
 • Води евиденцију о путевима, путним објектима и улицама
 • Врши израду архитектонско –грађевинских пројеката и пројеката унутрашњих инсталација, водовода и канализације за објекте високоградње за које грађевиснку дозволу даје Општина.
 • Изводи површинске радове на улицама, путевима, мостовима и тунелима.
 • Изводи земљане радове:ископавање, насипање, нивелисање терена, ископ канала, уклањање стена и др.
 • Врши друге послове које му повери Скупштина општине.

Поред наведених послова из овог члана, ЈП „3.Септембар“ може обављати и друге послове, а који се ближе уређују Статутом предузећа.


Право коришћења средстава у јавној својини и вредност укупног капитала

Од средстава која су по Закону у јавној својини означена као средства у јавној својини, предузеће у функцији обављања поверених делатности користи и одржава у функционалном стању следеће комуналне објекте:

 1. Изворишта: Лакомица, Гачево врело, Црно врело, Мукића Јама
 2. Филтерска постројења: Центар, Шапоњића врело, Шопот
 3. Резервоари: Мукића Јама, Бријежђа, Вионик 1 и 2, Махала, Милановац, Воћњак, Панорама, Бабића Брдо, Дрмановићи,Коцељ,Ражишта
 4. Резервоар и постројење: МЗ Бурађа,извориште Перишта,Чесме у Горњој Бистрици.
 5. Путокси: Центар,Петловац- Браношевац, Златар код виле „Јелене“.
 6. Зграду пијаце – тезге на зеленој пијаци и пословну зграду где су смештене расхладне витрине за сувомеснатих производе и млечна пијаца.
 7. Пословни простор на Браношевцу где је смештен рециклажни центар,
 8. Објекат касарне са двориштем (зграда пекаре)
 9. Пословну зграду управе предузећа,
 10. Градско гробље Коцељ.

Дужина главног довода је 19 км, дужина разводне мреже 64 км. Дужина канализационе мреже 25 км, дужина колектора 2 км, дужина површинске канализавије 5 км.